سامانه مدیریت مجموعه ورزشی نگین

این نرم افزار برای کلیه مجموعه های ورزشی و استخر های سازمانی  و آزاد می باشد که براساس تکنولوژی RFID بوده و برای کلیه اعضا کارت RFID صادر می گردد که براساس آن کلیه ورود و خروج و شارژو تراکنش های مالی براساس کارت صورت می گیرد .

در این نرم افزار می تواند بخشهای مختلف ورزشی با تعرفه در شیفت های مختلف برای گروهای مختلف اعضا تعریف کرد که براساس آن کلیه تردد اعضا و استفاده از مجموعه براساس آن صورت می پذیرد.